single post

آموزش گرامر زبان انگلیسی | ساختار جمله در زبان انگلیسی

آموزش گرامر | بخش اول: ساختار جمله در زبان انگلیسی 

کوچکترین واحد زبانی جمله است. جمله مجموعه‌ی از واژگانی است که پیام را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند. گاهی جمله فقط از یک کلمه درست می‌شود مانند: « آتش!» به معنی شلیک کن، که مفهوم  این‌گونه جملات را فقط کسانی که زبان مادری‌شان است،متوجه می‌شوند. ساختار جملات زبان به مخاطبان‌شان کمک می‌کنند تا چگونه اجزای یک جمله را در کنار هم قرار دهند تا هم معنا و هم مفهوم صحیحی را برساند هم از نظر دستور زبان درست باشد. هیچ کس به کودک نمی آموزد که دستور زبان مادریش را چگونه در هنگام تولید جملات بکار گیرد، مثلا کودک فارسی زبان بدون اینکه بداند ساختار زبان فارسی چیست وقتی تشنه می شود به مادر خود می گوید : آب بده جمله‌‌ی دو جزيی متشکل از فاعل و فعل، اینگونه  توانایی کودکان در خلق جملات مربوط به مبحث توانش زبانی است که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

همانند زبان فارسی، زبان انگلیسی نیز دارای جملات ساده یعنی جملات یک جزيی و دو جزيی و جملات پیچیده هستند، که ترتیب قرار گرفتن اجزا‌ی آن را قواعد و قوانین دستور زبان یا به اصطلاح گرامرزبان انگلیسی تعیین می کند.

در زبان انگلیسی بعد از مشخص شدن فاعل یعنی کسی که توانایی انجام کار یا عملی را برعهده دارد و دراول جمله جا می گیرد، بلافاصله فعل مورد نظررا می‌‌‌آوریم  و اگر جملات چند جزيي باشد بعد از فعل بقیه ی اجزای جمله به ترتیب رعایت گرامر زبان انگلیسی قرار می گیرند.

در صورتی که در زبان فارسی بعد از فاعل بقیه ی اجزای جمله به ترتیب اولویت دستور زبان فارسی قرار می گیرد و درآخر فعل را می آوریم.

در مورد کسانی که زبان مادریشان فارسی یا انگلیسی است مشکل وجود ندارد هر انگلیسی زبان یا فارسی زبان بدون فکر کردن در مورد ترتیب اجزای جمله می توانند صد ها جمله‌ی درست و با معنا تولید کنند. مشکل ساختاری زمانی نمایان می‌شود که زبان آموزان مبتدی فارسی زبان تمایل به یادگیری زبان انگلیسی و یا برعکس زبان آموزان انگلیسی تمایل به یادگیری زبان فارسی دارد. اکثر فارسی زبانان مبتدی  جملات انگلیسی را در قالب ساختار فارسی قرار می دهند، بنابراین جملات تولید شده بی‌مفهوم وتقریبا غیر قابل درک است،لازم به ذکر است که مسئله ی ساختار زبان درهمه ی زبان ها وجود دارد و مشکل اولیه وجدی درامر یادگیری زبان دوم است.

ساختار زبان فارسی: فاعل + مفعول + قید + فعل

Subject + Object + Adverb + Verb   

ساختار زبان انگلیسی: فاعل + فعل + مفعول + قید

Subject + Verb + Object + Adverb     

افعال نقش مهمی در ساختار یک جمله دارند. در واقع ریشه وبنیان یک جمله محسوب می‌شود، به عبارتی ما نمی توانیم جمله ای بدون فعل داشته باشیم، و گاهی تنها با قرار گرفتن کنارفاعل به یک جمله‌ی کامل تبدیل می‌شود.افعال در زبان انگلیسی به دو بخش اصلی و کمکی تقیسم می‌شود.

افعال کمکی معمولا قبل از افعال اصلی قرارمی‌گیرند و چون بی قاعده هستند، در جملات بر اساس فاعل حالت های گوناگونی از آن بکارمی رود.

در مقابل، "be- have- do' افعال کمکی اصلی هستند، که معمولا برای سوالی ، منفی، ساختن زمان های خاص افعال وحالت مجهول استفاده می‌شوند. فعل های وجهی همراه با فعل اصلی می آیند و برای بیان توانایی‌ها الزامات، احتمالات، تقاضاها، پیشنهادها، حدس ها و.....استفاده می‌شوند. افعال وجهی مانند:

 Can -could- must- shall –should ؛ این افعال صرف نمی‌شوند و به همین صورت بکار می روند.

امروزه مدرسان زبان با استفاده از روش ها و ابزارهای مدرن آموزشی و تمرین‌های مستمراین مشکل جدی زبان آموزان را در همان ابتدای آموزش برطرف می‌نمایند. آنها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی سمعی، بصری وهمچنین قرار دادن زبان آموزان در فضای متناسب با آموزش زبان سعی می‌کنند به زبان آموزان آموزش دهند که در هنگام مکالمه ، گوش دادن ، خواندن متون انگلیسی، و نوشتن متون ، به انگلیسی فکر کنند و ساختار ذهنی خود را بر مبنای ساختار زبان انگلیسی تغییر دهند. با ورود به دنیای چند رسانه ایی و قرار گرفتن در فضای مجازی و آنلاین وهمچنین به دلیل تعامل بین زبان آموزان  مشکل بسیاری از زبان آموزان در این خصوص حل شده است. زیرا روش های سنتی در امر آموزش غیراززبان مادری جای خود به روشهای مدرن و علمی داده است که این مسئله باعث تشویق بسیاری از کاربران فضای مجازی به یادگیری زبان دوم و سوم شده است.